Pravdonoša logo  
  • Naslovnica
  • O nama
  • O arbitraži
  • Arbitražno sudište
  • Projekt Pravdonoša
  • Novosti
Kontakt
Ulica Pravdonoše 1
23000 Zadar, Hrvatska
e-mail: [email protected]
tel: +385 23 253 871
fax: +385 23 253 872
 
O arbitraži
Što je arbitražni sud?
Arbitražni sud je nedržavni sud ustrojen u skladu sa Zakonom o arbitraži (Narodne Novine 88/2001).
Koja je osnovna razlika između arbitražnog suda i drugih sudova?
Sudovi koje osniva država rješavaju sve sporove u okviru svoje nadležnosti. Arbitražni sud sudi isključivo o sporu za koji su se stranke dogovorile da ga, dođe li do spora, povjeravaju arbitražnom sudu.
Arbitražni sudovi su brži!
Postupci pred državnim sudovima često traju godinama, dok se postupci pred našim arbitražnim sudovima u prosjeku dovršavaju za manje od 60 dana.
Odluka arbitražnog suda je obvezujuća
Ono što je kod državnih sudova presuda, u arbitraži je pravorijek. Pravorijek obvezuje stranke kao pravomoćna sudska presuda. Žalba na pravorijek nije dopuštena.
O čemu stranke mogu same odlučivati?
Stranke se mogu dogovoriti tko će suditi dođe li do spora, o broju arbitara (jedan ili tri), mjestu suđenja, pravilima postupka i dr. Ako se stranke o tome ne dogovore, postupa se prema pravilima AS Pravdonoša.
Trošak postupka
Stranka koja tuži predujmljuje očekivani trošak postupka, no uspije li u sporu, suprotna strana će joj ga morati naknaditi. Ukupni troškovi arbitražnog postupka su u pravilu niži ili slični troškovima postupka pred državnim sudom.
Tko sudi?
Stranke u sporu mogu same imenovati arbitra koji će suditi u njihovom sporu. To će biti osoba s popisa arbitara AS Pravdonoša, ili neka druga osoba od njihovog povjerenja. Ako se stranke o tome ne dogovore, postupa se prema pravilima AS Pravdonoša.
Razlika između mirenja i arbitraže
Miritelj pokušava pomiriti suprotstavljene strane. U slučaju neuspješnog pokušaja mirenja, nezadovoljna strana će se ipak morati obratiti sudu da svojom odlukom riješi spor. Arbitar sudi – svojom odlukom rješava spor (kao i svaki drugi sudac).
O čemu može suditi arbitražni sud?
Arbitražni sud može suditi u svim sporovima o pravima kojima stranke mogu slobodno raspolagati (trgovački, građanski, radni i drugi odnosi), a za koje sporove su stranke ugovorile arbitražu.
Kako ugovoriti arbitražu za slučaj spora?
Arbitražu za slučaj spora možete ugovoriti na način da kod sastavljanja svog ugovora u njega umetnete arbitražnu klauzulu:

STANDARDNA ARBITRAŽNA KLAUZULA:

Svi sporovi koji proizađu iz ovog ugovora i u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, izmjene, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, riješit će se arbitražom Arbitražnog sudišta PRAVDONOŠA, Zadar, sukladno njegovim pravilima o ustroju i radu, objavljenima na: www.pravdonosa.hr, važećim u trenutku podnošenja tužbe.

ARBITRAŽNA KLAUZULA PREPORUČENA ZA MEĐUVLASNIČKE UGOVORE:

Svi sporovi koji proizađu iz ovog ugovora i u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, izmjene, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, a osobito sporovi vezani uz plaćanje doprinosa zajedničkoj pričuvi, riješit će se arbitražom Arbitražnog sudišta PRAVDONOŠA, Zadar, sukladno njegovim pravilima o ustroju i radu, objavljenima na: www.pravdonosa.hr, važećim u trenutku podnošenja tužbe.

Možete sačiniti i poseban ugovor o arbitraži, primjer kojeg možete naći na našim web stranicama.

PRIMJER ARBITRAŽNOG UGOVORA

Arbitraža spora iz potrošačkog ugovora mora biti ugovorena posebnom ispravom.

OPŠIRNIJE (čl.6 st.6 Zakona o arbitraži, NN 88/01)

Arbitražna klauzula umeće se i u odvjetničke punomoći.

PRIMJER ODVJETNIČKE PUNOMOĆI S ARBITRAŽNOM KLAUZULOM
Ugodno suđenje
Ni jedno suđenje nije ugodno. Međutim, ugovaranjem arbitraže pred AS Pravdonoša osigurava se nejavnost postupka i neformalnije okruženje, čime se stvaraju pretpostavke za efikasno raspravljanje u ozračju korektnosti i posvećenosti jednom cilju: rješenju povjerenog spora.
Jeste li znali?
Arbitraža nije nikakva novost, već odavno poznat oblik sudovanja. Do II svjetskog rata u Hrvatskoj su se arbitražom rješavali deseci tisuća predmeta. Danas je arbitraža ponovno aktualan i poželjan oblik sudovanja. U tome Hrvatska kroz Arbitražno sudište Pravdonoša prati svjetske trendove.
 
Izdvojeno
Korisne poveznice