Pravdonoša logo  
 • Naslovnica
 • O nama
 • O arbitraži
 • e-Suđenje™
 • Arbitražno sudište
 • Projekt Pravdonoša
 • Novosti
 • Napomene
Kontakt
Stjepana Radića 8
23000 Zadar, Hrvatska
e-mail: info@pravdonosa.hr
tel: +385 23 253 871
fax: +385 23 253 872
 • Impressum
 • Izjava o odgovornosti
 
O arbitraži
Što je arbitražni sud?
Arbitražni sud je nedržavni sud ustrojen u skladu sa Zakonom o arbitraži (Narodne Novine 88/2001).
Koja je osnovna razlika između arbitražnog suda i drugih sudova?
Sudovi koje osniva država rješavaju sve sporove u okviru svoje nadležnosti. Arbitražni sud sudi isključivo o sporu za koji su se stranke dogovorile da ga, dođe li do spora, povjeravaju arbitražnom sudu.
Arbitražni sudovi su brži!
Postupci pred državnim sudovima često traju godinama, dok se postupci pred našim arbitražnim sudovima u prosjeku dovršavaju za manje od 30 dana.
Odluka arbitražnog suda je obvezujuća
Ono što je kod državnih sudova presuda, u arbitraži je pravorijek. Pravorijek obvezuje stranke kao pravomoćna sudska presuda. Žalba na pravorijek nije dopuštena.
O čemu stranke mogu same odlučivati?
Stranke se mogu dogovoriti tko će suditi dođe li do spora, o broju arbitara (jedan ili tri), mjestu suđenja, pravilima postupka i dr. Ako se stranke o tome ne dogovore, postupa se prema pravilima AS Pravdonoša.
Trošak postupka
Stranka koja tuži predujmljuje očekivani trošak postupka, no uspije li u sporu, suprotna strana će joj ga morati naknaditi. Ukupni troškovi arbitražnog postupka su u pravilu niži ili slični troškovima postupka pred državnim sudom.
Tko sudi?
Stranke u sporu mogu same imenovati arbitra koji će suditi u njihovom sporu. To će biti osoba s popisa arbitara AS Pravdonoša, ili neka druga osoba od njihovog povjerenja. Ako se stranke o tome ne dogovore, postupa se prema pravilima AS Pravdonoša.
Razlika između mirenja i arbitraže
Miritelj pokušava pomiriti suprotstavljene strane. U slučaju neuspješnog pokušaja mirenja, nezadovoljna strana će se ipak morati obratiti sudu da svojom odlukom riješi spor. Arbitar sudi – svojom odlukom rješava spor (kao i svaki drugi sudac).
O čemu može suditi arbitražni sud?
Arbitražni sud može suditi u svim sporovima o pravima kojima stranke mogu slobodno raspolagati (trgovački, građanski, radni i drugi odnosi), a za koje sporove su stranke ugovorile arbitražu.
Kako ugovoriti arbitražu?
Arbitražu možete ugovoriti na više načina:
 • ako sklapate ugovor, umetnite u njega arbitražnu klauzulu (PRIMJER),
 • ako sklapate neki ugovor, sklopite i posebni ugovor o arbitraži kojim možete detaljno urediti arbitražu (PRIMJER)
 • ako sklapate potrošački ugovor, morate sklopiti i posebni ugovor o arbitraži (PRIMJER)
 • ako već vodite parnicu pred državnim sudom, stranke parnice moraju sklopiti posebni ugovor o arbitraži (PRIMJER)
 • ako ste vjerovnik u predstečajnom postupku, a vaša tražbina je osporena i upućeni ste u parnicu, možete zatražiti da sud povjeri rješavanje spora AS Pravdonoša® (PRIMJER)
 • ako ste stečajni vjerovnik u stečajnom postupku, a vaša tražbina je osporena i upućeni ste u parnicu, možete zatražiti da sud povjeri rješavanje spora AS Pravdonoša® (PRIMJER)
Ugodno suđenje
Ni jedno suđenje nije ugodno. Međutim, ugovaranjem arbitraže pred AS Pravdonoša osigurava se nejavnost postupka i neformalnije okruženje, čime se stvaraju pretpostavke za efikasno raspravljanje u ozračju korektnosti i posvećenosti jednom cilju: rješenju povjerenog spora.
Jeste li znali?
Arbitraža nije nikakva novost, već odavno poznat oblik sudovanja. Do II svjetskog rata u Hrvatskoj su se arbitražom rješavali deseci tisuća predmeta. Danas je arbitraža ponovno aktualan i poželjan oblik sudovanja. U tome Hrvatska kroz Arbitražno sudište Pravdonoša prati svjetske trendove.
 
Izdvojeno
Korisne poveznice